مهر ۲۶, ۱۳۹۵

تصویر مسجد ذوقبلتین

تصویر مسجد ذوقبلتین در مدینه       عکاس: دایان ایزدی