مهر ۲۴, ۱۳۹۵

تصویر نماز جمعه مدینه

  تصویر نماز جمعه در مدینه     عکاس: دایان ایزدی
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

تصویر مسجد قبا

  تصویر مسجد قبا در مدینه     عکاس: دایان ایزدی
مهر ۲۰, ۱۳۹۵

تصاویر مسجدالشجره

        تصویر مسجدالشجره در مدینه         عکاس: دایان ایزدی
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵

تصاویر مسجد النبی

  تصاویر مسجدالنبی در مدینه     عکاس: دایان ایزدی