خرداد ۲۵, ۱۳۹۵

وفا نیست،جافا هست

وفا نیست، جفا هست صفا نیست،خطا هست رها نیست،خدا هست آری خدا هست،خدا هست همو می داند راز پژمردگی گل سرخ یا که افسردگی پرنده محبوس […]