تیر ۱۸, ۱۳۹۵

اسامی برندگان دوره دوم مسابقه میقات حج

اسامی برندگان دوره دوم مسابقه میقات حج اسامی برندگان  مسابقه میقات حج دوره : دوم- تابستان۹۴
تیر ۱۴, ۱۳۹۵

اسامی برندگان دوره اول مسابقه میقات حج

اسامی برندگان  مسابقه میقات حج دوره : اول – خرداد۹۴